ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงท้าฉากบังตาและห้องน้ำที่พักก้าลังพล สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (บาราเซาะ) (524,800.00 )

69

640124-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.