หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

113

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 4 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 48 เดินทางลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ เด็กชายมูฮัมหมัดฟันดี สระศรีสม บุตรของอาสาสมัครทหารพราน วสันต์ สระศรีสม ซึ่งเป็นบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, กำลังพลฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมคณะในครั้งนี้

     ด้าน อาสาสมัครทหารพราน วสันต์ สระศรีสม กล่าวว่า ดีใจที่ทางหน่วยให้ความสำคัญ มาดูแลบุตร และครอบครัวของตนเอง ตอนนี้ร่างกายของน้องก็ดีขึ้นมาแล้ว เริ่มออกกำลังกายได้ ขอบคุณทางหน่วยที่คอยห่วงใยเสมอมา

     สำหรับโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบก และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเพียงประเภทเดียวเท่านั้น สมาคมแม่บ้านทหารบกได้เล็งเห็นถึงการขาดโอกาสของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก จึงได้ริเริ่มโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล โดยในขั้นต้น ได้พิจารณามอบทุนประจำปีให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับกำลังพลอีกด้วย

     นอกจากนี้ เด็กชายมูฮัมหมัดฟันดี สระศรีสม บุตรของอาสาสมัครทหารพราน วสันต์ สระศรีสม ซึ่งเป็นบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเข้าร่วมโครงการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ร้านขายของชำ เพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ โดยเด็กชายมูฮัมหมัดฟันดี เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากร้านขายของชำดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตราการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่คนในครอบครัว และสังคม โครงการร้านขายของชำเป็นการสนับสนุนให้คนพิการได้มีศักยภาพ มีคุณภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน