เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธ์ุทางการเกษตร (P๖๔๐๑๐๐๑๘๖๓๒)

88

640116-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.