เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถาน (P๖๔๐๑๐๐๑๘๖๓๓)

99

640116-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.