ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด ( CBTx ) แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต.​ เน้นใช้ชุมชนบำบัด ตั้งเป้าขยายผล ครอบคลุม 288 ตำบล

88

       วันนี้ ( 15 มกราคม 2564 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤษฎา  คงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด ( CBTx )  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี สมชาย  โปณะทอง รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา, ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่, บาบอเจ้าของสถานบำบัดฟื้นฟูบ้านอุ่นไอรัก, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้แทนสาธารณสุขและหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        พันเอก กฤษฎา  คงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า  การประชุมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ( CBTx ) โดยใช้การมีส่วนร่วม  ของชุมชน เป็นนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

        ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงยึดกรอบในการดำเนินการอย่างเคร่งครัดเข้มงวด เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และในปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะใช้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือชุมชนบำบัด ( CBTx )  มาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายจะขยายครอบครัวสภาสันติสุขตำบลให้ครบ 288 ตำบล 37 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์​ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า