แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่จังหวัดยะลา เสริมสร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน

65

วันนี้ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มพื้นที่เสียง พื้นที่ล่อแหลม เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว บูรณาการกำลังทั้งพื้นที่เมือง เศรษฐกิจ พื้นที่ป่าเขา และพื้นที่ตอนใน ลาดตระเวนกดดัน บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ และติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยทุกระดับว่า ” ให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ฝึกฝนกำลังพลของหน่วย ให้มีความชำนาญ แข็งแกร่งสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักประเมินและวางแผน รับมือกับทุกสถานการณ์ และปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนแบบใกล้ชิดติดต้นคอ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ การปฏิบัติทั้งชุดจรยุทธและกิจการพลเรือนแบบเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างรัดกุม ขอให้หน่วยดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำพื้นที่ผู้นำศาสนา เข้าใจในขั้นตอนของกฎการปะทะอย่างเข้มงวด เรื่องของการควบคุมพื้นที่ถ้าจะให้ได้ผลต้องใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทหาร ตำรวจ และพลเรือน ฝ่ายปกครอง ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขอย้ำว่าให้ใช้หลักของความจริงที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อที่จะได้หักล้างข้อมูลที่เคยถูกบิดเบือน ข่าวลวงหรือข่าวปลอมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิด ทั้งนี้ก็จะได้ป้องกันแนวร่วมรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากชุดกิจการพลเรือน ที่ต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้อง หากเกิดเหตุในพื้นที่หน่วยจะต้องดำเนินการเร่งรัดสร้างความเข้าใจ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเร็ว” นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังให้หน่วยได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้เข้าใจหลักการทำงาน และความจริงของการปฏิบัติงานที่จริงจังและเข้มงวดมากขึ้น โดยสามารถประชาสัมพันธ์เรื่อง เบอร์โทรศัพท์สายตรงของแม่ทัพให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดของผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุ และผู้ให้การสนับสนุนตามมาตรา 189 เพื่อจะลดและตัดการสนับสนุนในพื้นที่ให้ได้ “ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยจะต้องดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง สร้างความสงบสุข ยุติเหตุรุนแรง สร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า