ศูนย์สันติวิธีจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563

90

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม2563 เวลา 20.00 น. ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน พื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม

     โอกาสนี้ พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ได้พบปะพูดคุย และบรรยายให้แนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า สถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาพบปะ พูดคุย สานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้บ้าน โรงเรียน และมัสยิด เป็นสถานที่ที่พัฒนาเยาวชน พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์ที่สุด สามารถถ่ายทอดความรู้สู่คนอื่นๆ ได้ต่อไป

     สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยศูนย์สันติวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ให้เป็นเยาวชนผู้มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม, เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของเยาวชนที่เข้ารับการเรียนการสอนและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด, เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ทำความเข้าใจในสถานการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รับทราบนโยบายของรัฐ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมการสร้างสันติสุขให้ยั่งยืน และเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การเชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องต่อไป สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การรับฟังบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” , การรับฟังบรรยาย “การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานความมั่นคง”, การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานโครงการ และการทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตประวัติศาสตร์และโบราณคดี ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน, ครูผู้สอนจำนวน 43 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจำนวน 3 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2563