มทภ.4 เยี่ยมครอบครัวสภาสันติสุขตำบล สร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

33

    วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติดหรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่าครอบครัวสภาสันติสุขตำบลบาราเฮาะ ในการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการของบ้าน พร้อมให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการบำบัด ขณะเดียวกันได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

    ก่อนเดินทางมายังบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลบาราเฮาะ เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ ดูแลอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า