“คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน” ครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาทหารพรานกองทัพบก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

110

     เมื่อ 18 ก.ค.63,1000  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยทหารพราน กองทัพบก ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตทั้งในสนามและที่ตั้งปกติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยทหารพราน เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ณ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลภายในหน่วยเข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก และหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2557-2558 แม่ทัพภาคที่ 4 เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกัน

     ด้วยในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันสถาปนาหน่วยทหารพรานกองทัพบก” โดยกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะหน่วยบังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจึงได้จัดให้มีงาน “วันสถาปนาหน่วยทหารพรานกองทัพบกครบรอบ 42 ปี” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลทหารพรานที่ได้เสียสละทั้งชีวิต และวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติมาอย่างต่อเนื่อง การจัดแสดงนิทรรศการ ด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือในการพัฒนาขึ้นของหน่วยทหารพรานต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นแล้ว กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กำหนดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพราน และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ได้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการทหารพรานทั้งปวง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี และเป็นเกียรติประวัติต่อไป หน่วยทหารพรานกองทัพบก” ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อ 18 กรกฎาคม พศ.2521 ประกอบด้วยกำลังพลที่เป็นทหารประจำการ และอาสาสมัครซึ่งมาจากประชาชน ที่ยอมเสียสละชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ จึงถือได้ว่า “หน่วยทหารพราน” คือ “กำลังประชาชน” นั่นเอง ในอดีตหน่วยทหารพรานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นหน่วยทหารที่ปฏิบัติการรบอย่างห้าวหาญ จวบจนปัจจุบัน “หน่วยทหารพราน” ยังดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพบกในภารกิจการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม

     ซึ่งในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี หน่วยทหารพรานกองทัพบก แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำต่อหน่วยทหารพรานต่าง ๆ ว่า “ขอให้หน่วยดำรงความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง กองกำลังติดอาวุธที่ไม่ประสงค์ดีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝึกฝนยุทธวิธี หาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดัดแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปฏิบัติการแบบเชิงรุก ให้สมความมุ่งหมายของความเป็นกองกำลังทหารพรานที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ ทุกมิติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งพี่น้องประชาชน และกำลังพลในหน่วยด้วยเช่นกัน”