เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงภายในบ้านพักรับรอง VIP (พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์)(P๖๔๐๑๐๐๑๓๘๒๙)

45

640113-004

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.