องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

53

     วันนี้ ( 17 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 13.00 น. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อ ติดตาม ผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน รวมถึง ปัญหาข้อขัดข้องของโรงเรียน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลาตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, หน่วยงานทางการศึกษา, คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

     ในการนี้ องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมประชุม รับฟังการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ, โรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา และโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษาแบบ New Normal โดยการจัดระเบียบห้องเรียนเพื่อลดความแออัด กำหนดจุดในการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ทุกส่วนมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้ชื่นชมบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ดำเนินมาตรการและจัดระเบียบสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย และผู้ปกครองมีความมั่นใจ พร้อมฝากเน้นย้ำ แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ให้สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม บุคลากรทางการศึกษาต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้ภาษาไทยให้กับเยาวชน ให้มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่นักเรียนในพื้นที่จะใช้ภาษาถิ่นรวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเรียนรู้จากสิ่งรอบข้าง และกิจกรรมในโรงเรียน ส่งผลให้เยาวชนเติบโตมีคุณภาพ

     อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ให้โรงเรียนได้มีการเข้มงวดในมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ไม่ควรประมาทหรือละเลย ประสาน เน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก