เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (P๖๔๐๑๐๐๐๙๖๑๐)

34

640111-001