เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างผลิตแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) (P๖๔๐๑๐๐๐๙๕๗๖)

41

640111-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.