เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ

64

     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ รวมทั้งแนะนำหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ทั้งนี้กำลังพลของหน่วยได้สาธิตการทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาต่อยอดเป็นภาคครัวเรือนของเยาวชนต่อไป ณ แปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า