แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะยามเช้า สานสัมพันธ์ ประสานการทำงานด้านความมั่นคง สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

70

     วันนี้ ( 15 ก.ค.63 เวลา 08.00 น.)  พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า หน่วยงานความมั่นคงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของส่วนราชการ นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ณ  อาคารท่าอากาศยานปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

     กิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้มีโอกาสพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ในลักษณะสนทนาประสานงานราชการนอกรูปแบบ ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และส่งผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนจนเกิดผลสำเร็จ โดยเฉพาะการรับมือป้องกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การที่ทุกฝ่ายช่วยกันจนสถานการณ์ผ่านพ้นมาได้ วันนี้ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นโอกาสอันดีในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า “สันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกส่วนไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือของส่วนราชการทั้งหลาย ที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากทุกส่วนเข้าใจในหน้าที่และปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติสุขที่อย่างยั่งยืนต่อไป”

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบสิ่งผิดปกติในด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 หมายเลข 06-1173-2999 ตลอด 24 ชั่วโมง