หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็ง สู่สังคม

101

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบหมายให้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด ในโครงการครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยง ซึ่ง “ครอบครัวสภาสันติสุขตำบล” เป็นการเข้ามามีบทบาทของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4203 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง, กำนันตำบลมะนังยัง และทีมผู้นำ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกับทีมผู้นำในชุมชนที่มีความพร้อม, การบำบัดโดยศูนย์บำบัดยาเสพติด, การติดตามประเมินผล และการสร้างอาชีพ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดกรองซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วม มีความเข้าใจในบริบทของการแก้ไขปัญหา พร้อมขับเคลื่อนตำบลที่มีความต้องการและมีความพร้อม

        จากนั้น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทน หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25, กำนันบาฮารูดิง ยูโซ๊ะ และ นายก อบต.บาราเฮาะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง การบำบัดยาเสพติดโดยการประยุกต์ใช้หลักศาสนา กระบวนการงานดะวะห์ มากล่อมเกลา รักษาจิตใจ ชำระล้างจิตใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการลดเลิกยาและมั่นใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี