เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

61

เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

       นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบงานคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดยะลา เพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด โดยมุ่งนั่นให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลทั้งด้าน สุขภาพ ด้านจิตใจ และ สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวเอง ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมจำนวน 50 คน

        สำหรับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบงานคุมประพฤติ เน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิก การใช้ยาเสพติด โดยใช้หลักการให้ความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง จำแนกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด ซึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2563  ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา หมู่ที่ 5 บ้านปรามะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

    

ขอบคุณภาพ SouthernReports

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า