ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซอื้จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ของ ศสว. งวดที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของ ศสว.

50

631217-018

ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.