ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลัง สป.3 กอ.รมน.ภาค 4 สน.

110
630717-001