ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลัง สป.3 กอ.รมน.ภาค 4 สน.

38
630717-001