ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจ้าปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1

61

631215-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน