เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ จ้างผลิตสื่อโทรทัศน (P๖๓๑๒๐๐๑๙๗๔๖)

34

631214-020

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน