ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รหัส 9692 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

58

     วันนี้ (5 ธันวาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รหัส 9692  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการนำรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน, ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine และ ชุดอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างสำหรับงานกู้ภัย มาใช้ในการกู้ชีพ กู้ภัย ให้กับประชาชนในจังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอกโชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้, นายแพทย์ วิชัย  วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้สาธิตวิธีการการใช้อุปกรณ์ตัดถ่างและระบบการแพทย์ทางไกลของรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทานให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับชมอีกด้วย

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร ให้กับศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 คัน ประจำในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา, ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี, ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์ สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา และส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ด้วยทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัดเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทางศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำรถไปตรวจสภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอดจนได้รับอนุมัติการเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดยะลา รหัสหน่วย ยล.011 จังหวัดปัตตานี รหัสหน่วย ปน.016 และ จังหวัดนราธิวาส รหัส 9692 ตามลำดับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า